Hidhi Abbayyaa Pirojektii Fakkeenyummaa Faayidaa Hedduu Naannawaati -Xiinxalaa Sudaan

Finfinnee, Bitootessa 25, 2015 (FBC)-Hidhi Guddichi Haaromsa Ityoophiyaa yaa’icha dabalatee faayidaa biyyootaa kan eegsisu pirojektii fakkeenyummaa misoomaa Afrikaati jedhan Dippilomaatiin Duraanii, Gaazexeessaa fi Xiinxalaan Sudaan Makkii Almoogiraab Ibsan.

Makkii Amoogiraab Faanaa Biroodkaastiingi Koorporeet waliin turtii taasisaniin akka jedhanitti, Hidhi Haromsaa qajeelfamoota eegumsa naannawaa waliin walsimuu fi damee misomaa anniisaan sochii hawaas-diinagdee Ardichaa saffisisuudha.

Hanqina anniisaa guutuuf, walitti hidhamiinsa diinagdee naannawaa cimsuu fi fayyadamtoota anniisaa murteessoo sochiiwwan misoomaa saffisiisuuf akka tumsu ibsameera.

Hidhichi biyya isaaniif balaa lolaa hordofsiisuu fi soda hir’isuu akkasumas dhiqamaa biyyee hambisuun tajaajiloota garaagaraaf kan oolu bishaan qulqulla’ee fi walgitaa waliin gahuuf fayyadamummaa olaanaa akka mirkaneessu akeekeera.

Ijaarsaa fi itti fayyadama pirojektichaa irratti yaadota faallessoo ka’an ilaalchisee akka jedhanitti, dhimma hidhichaa qabiyyee idil addunyaa qabsiisuuf yaaliiwwan taasifaman fudhatama akka hinqabneedha.

Daandii furtuu garaagarummaa ta’uu kan danda’us, Ityoophiyaa, Ijibtii fi Sudaan gidduutti marii gaggeeffamu qofaan ta’uu dubbataniiru.

Dhugaawwan Afrikaa Addunyaa hubachiisuufis ta’e pirojektiiwwan guguddaa akka hidhaa Abbayyaa dhiibbaawwan alaa irraa ittisuuf miidiyaan ardii barbaachisaa ta’uu kaasnaiiru.

Hojiirra oolmaa isaafis lammiileen Afrikaa hundi gahee gama isaanii bahachuu qabu” jechuun Makkii Almoogiraab kan hubachiisan.

Ijaarsa hidhichaa yeroo sadii kan daawwatan ta’uu eeruun, ilaalchi gaariin dhimma hidhichaarraatti qaban akka hinjijjiiramnee fi qabeenyaa boonsituu Afrikaanota hundaati jedhu.

Lammiileen Sudaanis ta’e Afrikaanonni biroon yaada walfakkaataa akka qabaataniif gahee gama isaanii bahachaa jiraachuu dubbatu.

Waliigaltee Piritooriyaan walqabatee akka jedhanitti, jijjiiramoota waliigaltechaan booda dhufan akka hubatan kaasuun, hojiileen invastimantii fi tuuriizimii sochii gaariirraa jiraachuu akkasuma haalonni duraan turan bakka isaanitti deebi’aa akka jiran eeraniiru.

Haalaa waqtaawaa Ityoophiyaa fi Sudaaniin walqabatees, dureewwan biyyootaa mariin furuuf sochiin taasisaa jiran cimee itti fufuu akka qabu, hariiroo ummataa fi ummataa akkasumas walitti hidhamiinsa diinagdee miseensota hawaasaa daldalaa cimsuun, fayyadamummaa waloo mirkaneessuun akka danda’amu ibsaniiru.

See also  Raashiyaan Magaaloota Yuukreenirratti Haleellaa Misaa’eelaa Raawwachuu Aanga’oonni Yuukreen Ibsan

FBC

Leave a Reply