bekele huriso

Hoggantoonni Paartii Badhaadhinaa gaaffii uummataa deebisuuf qophiidha-Dooktar Biqilaa Hurrisaa

(TOI)- Hoggantoonni Paartii Badhaadhinaa gaaffii uummataa deebisuuf qophiidha jechuun Waajjira Muummee Ministeeraatti qindeessaan giddugala ijaarsa sirna diimokiraasii Dooktar Biqilaa Hurriisaa ibsan. Dooktar Biqilaa kana kan jedhan dheengadda galgalaa turtii bilbilaan Faanaa waliin taasisaaniidha. Tibba kana leenjii gamaaggama beekumsa, kalaqaa, namuusaa fi ilaalchaa hoggantoota olaanoo gaggeeffamuu himaniiru. Hoggansi hojii isaa bu’aa isaa qofaan madaaluu akka qabu, […]

Continue Reading

Magaalaa Baabbileetti Meeshaaleen Kontiroobaandii Birrii Miiliyoona 4tti Tilmaamamu To’atame

Godina Harargee Bahaa Magaalaa Baabbileetti meeshaaleen Kontiroobaandii Birrii miiliyoona 4 olitti tilmaamamu to’atamuu Poolisiin Godinichaa beeksiise.Naannoo Somaalee ka’uun karaa faqii jedhamuun darbuuf wayita socho’aa ture Poolisii magaalaa Baabbileen to’atamuu Qindeessaan Diivizyiinii Kominikeeshinii fi Miidiyaa Poolisii Godinichaa Inispeektar Tolasaa Goshuu Faanaa Broodkaasting Korporeetiif himaniiru. Meeshaaleen garaagaraa Birrii miiliyoona 4.1 olitti tilmaamamu to’atamuu ibsaniiru.Konkolaachisaan meeshaalee kanneen fe’ee […]

Continue Reading

Aanaa Booraatti Miseensonni Shanee Nageenya Booressaa Turan Harka Kennatan

 Waamicha mootummaan qaamoleen seeraan ala socho’an karaa nagaan harka akka kennataniif taasiseen Aanaa Booraatti miseensonni Shanee nageenya booressaa turan harka kennuu ibsame. Ergama garee badii galmaan gahuuf miseensonni Shanee Aanicha keessatti nageenya booressaa turan, waamicha abbootii gadaa taasisaniifiin harka kennachuu Bulchaan Aanaa Booraa obbo Gosaa Xilaa ibsaniiru. Miseensoonni garee badiif ergamaa turan, dogoggora isaaniirraa akka […]

Continue Reading

M.M.M.W Ariifachiisaa 2ffaa Gaggeesseen  Turtiin Labsii Yeroo Ariifachiisaa Akka Gabaabbatu Murtoo Dabarse

(FBC) – Manni Maree Ministirootaa walga’ii Ariifachiisaa 2ffaa guyyaa har’aa gaggeesseen  turtiin labsii yeroo ariifachiisaa akka gabaabbatu murtoo dabarseera. Manni Marichaa labsii yeroo ariifachiisaa balaa birmadummaa biyyaarratti aggaamame ittisuuf ba’e lakkoofsa 5/2014 ilaalchisee yaadata murtoo dhiyaateerratti mari’achuun murtoo dabarseera. Balaa gareen shororkeessaa ABUT fi jaallewwan isaa birmadummaa biyyaarratti aggaaman seera idileen ittisuun waan dadhabameef Manni […]

Continue Reading

MNO, Dargaggoota Oromoo Dogoggooraan Shaneetti Makamaniif Waamicha Dhiyeesse

Mootummaan Naannoo Oromiyaa dargaggoonni Oromoo karaa dogoggoraan farrummaa garee shororkeessaa shaneetti osoo hin hubatiin itti makaman hundi karaa nagaan harka akka laataan  waamicha dhiyeessera. Guutuun ergichaa akka armaan gadiin dhiyaateera:- Humni shoroorkeessaa Shaneen kaleessaa hanga har’aatti caba siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa ummata Oromootiif sababa ta’uurraa kan hafe akeekaa fi kaayyoo siyaasaa dantaa saba bal’aa milkeessuu […]

Continue Reading

Aadde Adaanech Abeebee Artist Alii Birraa Gaafatan

Kantiibaan Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Artist Alii Birraa mana jireenyasaatti argamuun  gaafataniiru. Seenaa Muuziqaa Oromoo fi Ityoophiyaa keessatti ashaaraa guddaa kan qabu, nama aartii jaalatamaa fi qabsaa’aa bilisummaa Doktora kabajaa Artist Alii Birraa mana jireenya isaatti argamuun daawwachuu kootiif gammachuun natti dhaga’ameera jedhan ergaa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniif. Artist Alii Birraaf fayyummaa gaarii […]

Continue Reading

Waajjirri Simannaa Kaadhimamtoota Komishinaroota Komishinii Maree Biyyaalessaa Hundaa’e

 Waajjirri Simannaa Kaadhimamtoota Komishinaroota Komishinii Maree biyyaalessaa hundaa’uu ibsameera. Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa walgaa’ii addaa 2ffaa guyyaa kaleessaa gaggeesseen labsii Komishinii maree biyyaalessaa hundeessuuf ba’e raggaasiisuun kan yaadatamuudha. Wixinichi Labsii lakkoofsa 1265/2014 jedhamuun kan moggaafame yoo ta’uu, keewwata 12 muraa 1 jalatti Af Yaa’iin Mana Maree Bakka Bo’uuta Uummataa miseensota komishinichaa Ummataa, Dhaabbilee Siyaasaa […]

Continue Reading

Mariin Tokkummaa Adeemsa Duula Birmadummaa Keessatti Argame Badhaadhina Hundagaleessa Ityoophiyaaf Oolchuuf Dandeessisu Gaggeeffamuu Eegale

Hoggantoonni hojii mootummaa Federaalaa olaanoon haala waqtaawaa biyyarratti guyyaa mari’ata jiru. Mootummaan dirqamaan kan itti seenee waraanaa birmadummaa boqonnaa jalqabaa injifannoo xumuruu hordofee, injifannoon hunda galeessaan argamee eeguun nageenyaa waaraa gara misoomaatti ceesisuurratti kan xiyyeeffatee mariin gaggeeffameera. Injifannoo argamee hordoofee qormaatilee  siyaasaan, diinagdee, namoomaa fi nageenyaa dhufuu danda’aan dandeettiin furuu fi sirnaan hogganuun xiyyeeffannoo walqixaa […]

Continue Reading

Wareegamni Ajajni Kaaba Lixaa Adda Gaashanaatti Raawwate Bara Baraan Ni Yaadatama-Jeneraal Birhaanuu Juulaa

Wareegamni Ajajni Kaaba lixaa Adda Gaashanaatti raawwate bara baraan ni yaadatama jechuun Etaamaajoor Shuumiin Raayyaa Ittisa Biyyaa Ityoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Julaan ibsaniiru. Adda waraanaa Gaashanaatti raayyaa ittisa biyyaaf sagantaan galateeffannaa kan qophaa’ee yoo ta’uu, gareen shororkeessaa ABUT baatiiwwan shaniif iddoo ijoo kan taatee Gaashanaa to’atee wayita tureetti uummatarratti ajjechaa fi miidhaa garaagaraa qaqqabsiisuu Jeneraal Birhaanuu Julaan […]

Continue Reading

Haroon Wancii naannawa turiizimii ta’uun filatame

Yaa’ii Waliigalaa Dhaabbata Turiizimii Adduunyaa 24fa Ispeen, Magaalaa Maadriiditti taa’ameen Haroon Wancii naannawa turiizimii bara 2021 ALA filatamaa ta’uun filatameera. Harichi mandaroota turiizimii 170 keessaa dursa qabatee filatamuun ibsameera. Haroon Wancii, naannawa turiizimii filatamaa ta’uun kan filatame qabeenya uumamaa hedduu waan of keessaa qabuuf ta’uu Ministirri Turiizimii Ambaasaaddar Naasisee Caalii himaniiru. Haroon Wancii, Mandara Turiizimii […]

Continue Reading

Qaamni hidhatee bosona jiru waamicha abbootii Gadaa kabajee hawaasatti deebi’uu qaba jedhame

Abbootiin Gadaa Sikkoo- Mandoo dargaggoota Godina Arsii miseensa Shanee ta’anii bosonatti galuun diina waliin turan dhiifama gaafachuun hawaasatti makamuu akka qaban Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa ibsan. Abbaa Gadaa Goobana ibsa kaleessa Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin akka jedhanitti, qaamni mufatee daggala jiru wayita waamichi taasifamuufi hawaasatti makamu adeemsa Sirna Gadaa kan hordofe ta’uu qaba. Sirni Gadaa […]

Continue Reading

Injifannoon Baahaa Fi Lixaatti Argamee Giddugala Biyyatti Akka Irra Deebi’uu Muummeen Ministiraa Abiy Ahimad Himan

 Injifannoon Baahaa fi Lixaatti argamee giddugala biyyatti akka irra deebi’uu Muummeen Ministiraa FDRI Abiy Ahimad himaniiru. Muummeen Ministiraa kana kan dubbatan adda waraanaa ijoo sadaffaatti argamuun raayyaa ittisa biyyaa waliin wayita mari’atanittidha. Oppireeshinii tibbana taasifameen dabalataan magaaloonni humna shororkeessaa ABUT qabaman bilisa akka ba’an kan ibsan yoo ta’u, gareen kun meeshaalee waraanaa kamiyyuu fudhatee akka […]

Continue Reading

Preezdaant Shimallis Abdiisaan Qeerroo Fi Qarree Oromoof Waamicha Dabarsan

Preezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo  Shimallis Abdiisaan qeerroo fi qarree Oromoof Waamicha dabarsaniiru. Ummanni Oromoo yeroo biyyi rakkoo keessa galtuu fi birmadummaan biyyaa sarbamutti dirqama gootummaa olaanaa fudhachuu fi bahachuun kan beekamu ta’uu ibsaniiru. Guutummaan Isaa Akka itti aanutti dhiyaateera:- Ummanni Oromoo saboota, sablammootaafi ummattoota Itoophiyaa biroo waliin ta’uun dhiigaafi lafeen biyya guddoo Itoophiyaa ijaare. […]

Continue Reading

“ABOn mootummaa ce’umsaa keessaa akka ba’uuf Wayyaaneen shira cimaa xaxaa turte” -Jaal Leencoo Lataa

Keessummaan keenya har’aa hayyuu Siyaasaa Jaal Leencoo Lataa Waaqayyoo yoo ta’an, gaafdeebii dhimmoota wayitiifi kanneen biroorratti isaan waliin taasifne akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessineera.  Bariisaa: Bara, bakka dhalootaafi haala barnoota keessanii gabaabaatti utuu nuuf ibsitanii? Jaal Leencoo: Ani ALA bara 1943 abbaa koo Luba Lataa Waaqayyoofi haadha koo Aadde Hambisee Gorbaa irraan Oromiyaa Lixaa Magaalaa Dambi […]

Continue Reading

Kutaan Diinagdee Albuudaa Guddina Diinagdee Ityoophiyaaf Abdiidha – Injiinar Taakkalaa Uumaa

Bara baajataa darbe Warqee Kiiloo Giraama kuma 9 fi 384.284 gabaaf dhiyaaterraa Galiin Doolaarri miiliyoonni dhibbi 6 fi miiliyoonni 71 ol argamuu Ministeerri Albuudaa fi Boba’aa beeksiise.  Bara baajataa xumurame Warqeen Kiiloo Giraamni Kumni 8 fi 596 mala aadaan, Kiiloo giraamni 788.25 ammoo dhaabbilee oomisha Albuudarratti bobba’aniin oomishamuu Ministeerichi ibseera.  Warqee alatti ergameerraa Galii Dooraara […]

Continue Reading

Sirni Awwaalcha Weellisaa Alamaayyoo Isheetee Raawwate

(FBC)- Sirni awwaalcha Weellisaa Alamaayyoo Isheetee raawwateera. Sirni awwaalcha Weellisa Alamaayyoo Isheetee Kaateediraalii Sillaasee Qiddiist Maanbaaraa Tsaabaa’ootitti raawwateera. Har’a addababaayii Masqalaatti sirni gaggeessaa reeffa weellisicharratti itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee fi hoggantoonni mootummaa biroon, maatii, dinqisifattoonnii fi ogeeyyiin aartii argamaniiru. Sirni awwaalch Weellisa Alamaayyoos bakka maatiin firoottanii fi dinqisifattoonni isaa argamaniitti raawwateera. […]

Continue Reading

Gareen Shororkeessaa ABUT Kan Haleele Reeffi Jumlaa Lammiilee Nagaa Argame

Gareen shororkeessaa ABUT kan haleele reeffi jumlaa lammiilee nagaa argameera. Garichi godina Gondar Kaabaa aanaa Dabaat ganda Cinaa fi Taklahaayimaanoot keessaatti lammiilee nagaa hedduu haleeluusaa Biiroo kiminikeeshinii naannoo Amaaraa ibseera. Daayreektarri olaanaan biirichaa obbo Gizaachoo Mulunaah, gareen weerara ABUT halleellaa sukkanneesaa lammiilee nagaarratti raawwateera jedhan. Gareen kun mangoodduuta mana jireenyaasaanii keessaa turan, daa’immanii fi dubartootaarratti […]

Continue Reading

Huursootti Loltoonni Bu’uraa marsaa 3ffaaf Leenji’aa turan eebbifamaa jiru jedhame.

Ministeera Raayyaa ittisa Biyyaatti Jiddugalli Leenjii Loltummaa Huursoo Loltoota Bu’uraa marsaa 3ffaaf Leenjisaa ture eebbisaa jira. Sirna eebba kana irratti ajajaan waliigalaa Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Ministirri muummee FDRI dooktar Abiy Ahimad, Itamajoor shumiin Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa akkasuma Itti aanaan Ministira Muummee fi Ministirri dhimma alaa FDRI obbo Dammaqaa Mokonniin argamaniru. Haaluma […]

Continue Reading

“Gareen Shororkeessaa ABUT Garee Kallattii Sadiin Hiriirsee Guutuumma Guutuutti Barbadaa’era”

Humni garichaa Jeneraal Migbaayiin durfamu Armii 1ffaa jedhamu guutuumma guutuutti barbadaa’uu Letanaal Jeneraal Baacaa Dabaleen ibsaniiru. L/J Baacaa Dabalee raawwii diqamaa raayyaa ittisa biyyaa fi haala waqtaawaa biyyaa hordofee ibsa laataniiru. Humni garichaa Jeneraal Migbaayiin durfamu Armii 1ffaa jedhamu naannoo Humaaraan Dabarqii fi Dabaat kutuun Gondaariin qabachuuf ture guutuummaa guutuutti barbadaa’uu himaniiru. Gareen shororkeessaa ABUT […]

Continue Reading

Meeshaaleen Kontiroobaandii Birrii Miiliyoona 44 Olitti Tilmaamamu To’atame

Adoolessa 1 hanga Hagayya 27, 2013tti meeshaaleen Kontiroobaandii Birrii miiliyoona 44 olitti tilmaamamu to’atamuu Ministeerri Galiiwwanii beeksiise. Meeshaaleen kunneen gara alaatti ba’uu fi biyya keessa galuuf wayita socho’an to’atamuu ibsameera.  Meeshaaleen seeraan ala gara biyya keessa galuuf turan Birrii miiliyoona 38 fi kuma dhibba 9 fi kuma 64 olitti tilmaamamu yoo ta’atamu, kan gara alaa ba’uuf […]

Continue Reading

Milkaa’inni hojii Ashaaraa Magariisaatiin argame hojii hundaan mirkaneessu akka dandeenyu kan mul’isudha -Dooktar Abiy

‘Birrii 100 lammii koof ‘ mata duree jedhuun sagantaan galii walitti qabuu sadarkaa biyyaatti adeemsifamuuf ta’uu waajjirri liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa beeksise. Waajjira liigii dargaggoota paartii badhaadhinaatti hoogganaan —-damee siyaasaa Yilmaa Tarrafaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Ibsa Kanaan sagataa galii walitti qabuu ‘birrii 100 lammii koof’ jedhuun warraaqsi dargaggootaa galii walitti qabuuf ni taasifama jedhan. […]

Continue Reading

“Rakkoo nageenyaa Itoophiyaatti uumamaa jiruuf sababoota sadiitu jiru” – Obbo Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir

Waasihun Takileetiin  Finfinnee: Rakkoo nageenyaafi raafama siyaasaa Itoophiyaa mudataa jiraniif hudhaaleen sadii akka sababaatti kan ka’an ta’uu jaarsi araaraafi nageenyaa akkasumas ogeessi seeraa Obbo Abbbaa Biyyaa Abbaa Joobir ibsan. Akka ibsasaaniitti: – Murna walqixxummaatti hinamanneefi natu sii beeka jedhutu jira. Murni kun hariiroofi tokkummaa sabootaafi biyyaaf balaadha. Ilaalchi kun balaafamaa waan ta’eef mootummaan cimsee irratti hojjechuu […]

Continue Reading